ROZVRH  VYUČOVACÍCH  HODIN:

 

                  1. vyučovací hodina                               7.40  -  8.25

                  2. vyučovací hodina                               8.30  -  9.15

                  3. vyučovací hodina                               9.30  - 10.15

                  4. vyučovací hodina                             10.25  - 11.10

                  5. vyučovací hodina                             11.20  - 12.05

                  6. vyučovací hodina                             12.45  - 13.30 

 

Organizace školního roku 2014/2015

Období školního vyučování začne 1. září 2014.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Podzimní prázdniny: 27. října - 29. října 2014
Vánoční prázdniny:  22. prosince 2014 - 2. ledna 2015 /vyučování začne v pondělí 5.1.2015 /                                                                                      Pololetní prázdniny: 30. ledna 2015
Jarní prázdniny: 16. února -  22. 2.2015                                                 

Velikonoční prázdniny: 2. dubna - 3. dubna 2015                              Hlavní prázdniny: 1.července 2015 -  31. srpna 2015
Školní vyučování ve škol. r. 2014/2015 začne v úterý 1. září 2015. 

 

Třídní schůzky  2014/2015

Schůzky budou vždy s předstihem oznámeny.

 

Termíny :

 

6.11.2014  15-17 h

 

Termíny dalších schůzek budou ještě upřesněny. 

 

 

Na prospěch a chování svého dítěte se samozřejmě můžete informovat  i mimo třídní schůzky , po předchozí domluvě máte také možnost  účastnit se kdykoli výuky.

K práci školy se můžete vyjádřit i anonymně prostřednictvím“ schránky důvěry“,která je umístěna u nástěnek na chodbě u školní družiny.

 

 

 

Školní družina

Provoz

Denně 11.15 – 16.00 h

 

Školné

 

Školné - tj. úplata rodičů za uvedenou školskou službu (umístění dítěte ve školní družině) - činí na 1 dítě  50,-Kč měsíčně v době školního vyučování, tj. leden – červen a září – prosinec. V době hlavních školních prázdnin se úplata za ŠD nehradí – činnost ŠD je po projednání se zřizovatelem školy přerušena.Úplata se provádí  v hotovosti na celé pololetí, a to vždy do 30. září a  do 28. února u vychovatelky ŠD.

Úplata bude prominuta žákovi:

Pokud je přihlášen k pravidelné docházce denně pouze do 13.hodin.

Pokud bude žák nemocný nebo nebude moci ze zdravotních důvodů pobývat v kolektivu po celý běžný měsíc.Tuto skutečnost je nutné doložit řediteli školy lékařským potvrzením.

Pokud je třetím a dalším dítětem, které navštěvuje naši ŠD, z téže rodiny.

 

Nebude-li úplata za ŠD uhrazena včas a ve správné výši, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

 

Uvolňování ze ŠD

 

 

-žáci jsou uvolňováni dle zápisních lístků, každá změna musí být provedena písemně

-žáci jsou předáváni pouze svým zákonným zástupcům

-při jakékoli změně je nutno žádost-lístek opatřit datem a podpisem 

 

 

 

 

Školní jídelna 

 

 Placení stravného 

- většinou první dva pracovní dny nového měsíce 

- hotově přímo v jídelně ve 13.00 - 16.00 hodin

Výše stravného:

 1.- 4.ročník  : 22,- Kč 

 5. ročník      : 23,- Kč

 dospělí         : 25,-Kč

  

Pokud nejsou obědy zaplaceny včas,dítě nemá na oběd nárok do doby, kdy je částka uhrazena.

  

Odhlašování a přihlašování obědů:             telefon: 461 610 147

  

-oběd na následující den se musí odhlásit předcházející den do 13.30 hodin 

-v případě náhlé nepřítomnosti je oběd připraven k odběru 

-odhlášky obědů se zadávají OD – DO ( např. od pondělí do čtvrtka včetně )

-po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny

  

V době nemoci dítě nemá nárok na dotovaný oběd,je nutné ho odhlásit(pouze 1.den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče).Také v době  prázdnin (i vedlejších) nemá dítě nárok na oběd.

Nové:

Od prosince 2014 budou na jídelním lístku uváděny číslem potravinové alergeny, podléhající legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 

např.   č. 7)  Mléko a výrobky z něj 

        č. 9)  Celer a výrobky z něj

 

Seznam potravinových alergenů bude vyvěšen ve školní jídelně.

 

 

Škola

  

Nepřítomnost žáka:
 

Nepřítomnost žáka omlouvejte takto:

- osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku  absence ,

  po skončení nepřítomnosti - písemně do důvěrníčku nebo žákovské knížky

- nezapomeňte, že je dobře,aby si žák po dobu nepřítomnosti  průběžně doplňoval       

  zameškané učivo,informujte se,co se ve škole probírá

- tř.učitel má právo při delší nepřítomnosti požádat rodiče o omluvenku od   lékaře

 

Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne:

- na písemnou žádost rodičů opatřenou datem a podpisem 

-osobní žádost při vyzvednutí žáka

 

Desatero pro prvňáčky:

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.

3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

5. Poznám červenou, modrou, žlutou, oranžovou,šedou,fialovou,růžovou,zelenou, hnědou a černou barvu.

6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.

7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.

9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění.

0. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich

 

 

Rodičovské desatero - aneb co bychom my rodiče měli správně dělat ve výchově dětí

1.Pochvalte své dítě vždy  za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání.Vychováte tak sebevědomého jedince.

2.Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti.Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3.Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou.Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte.Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice.Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok.Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.

 

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu.Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.

5.Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit  rukama nad chováním svého potomka.     

6.Chraňte ho před nadměrným sledováním televize.Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.

7.Nestavte před své dítě neúměrné požadavky.Nesdělujte mu svá náročná očekávání.Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí  očekává  a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte.Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak.

8.Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti.Dítě se unaví mnohem  rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a  nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9.Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry.

10.Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co  nejméně rozptylovalo.

 

(převzato z  http://info1.cz/skolacek)

  

  

Školní příprava:

 

Koncepce domácí přípravy žáků :

 

 

 KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ.doc

 

 • Připomínky ke koncepci domácích úkolů mohou rodiče sdělovat vedení školy . 

Příprava na školu každého dítěte  bude lepší, když:

-je rodič v obraze ( ví, kdo dítě učí,  zná jeho rozvrh, má přehled o známkách, ví o tom, co -se v předmětech zhruba probírá ), je ve spojení se školou i jindy než o rodičovských schůzkách

 

-se rodič nechá poučit o specifikách výuky, přístupu, hodnocení, klasifikaci

 

-se dítě učí od 1.třídy pravidelně ( každý den! ) buď samo a rodič dohlíží, pomáhá, kontroluje, nebo je rodič stálou oporou ( ví-zjistí si, co a jak dítě naučit, dotrénovat )

 

-má dítě  možnost se denně "vypovídat" o zážitcích ze školy, kladných i záporných, uvolnit se ( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů ( ekonomické, vztahové, ... ). Jsou-li, stejně je samo vycítí,dítě si má ujasnit ,co se naučit a zopakovat, jaký úkol je písemný a ústní, shromáždit pomůcky na další den,dítě si má samo ( zprvu s pomocí ) připravit pracovní plochu, začít s úkoly snadnějšími, pak s náročnějšími.

 

-příprava na školu se bude střídat s relaxací. Dítě by mělo pocítit od rodičů, že jim o něho jde, že přikládají vzdělání patřičnou váhu a chtějí dítěti pomoci.

 

Jak pomoci dítěti se školní přípravou:

-nechejte se zprvu vyzkoušet od dítěte z látky Vy ! 

-sestrojte spolu s dítětem jednoduchý test pro všechny členy rodiny

-využívejte počítačové programy

-naučte se proměnit hru v učení a učení ve hru

-propojte školu se životem ( slovíčka cestou na nákup, slovní fotbal při cestě autem, rytmizace na procházce, přepis při relaxační hudbě )

-neházejte flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří

-nebojte se problém konzultovat s učitelem, výchovným poradcem, či speciálním pedagogem

 
Co potřebuje žák do školy :
 
 • Školní tašku, penál
 • Tužky ( 3 kusy ) – vždy ořezané, pero (např.Tornádo)
 • Gumu, ořezávátko, pravítko nebo trojúhelník
 • Tvrdou folii A4 , A5
 • 25 ks prospektových obalů A4 ( plastové kapsy do pořadače tzv. "eurofolie")
 • Pastelky ( nejlépe zn.Studio ), temperové a vodové barvy, voskovky
 • Modelínu, lepidlo zn. Kores nebo jiné vysunovací
 • 1 složku barevných papírů
 • Štětce č.4, 8, 12  a nádobku na vodu
 • Nůžky ( nejlépe s kulatými špičkami )
 • Hrneček na čaj
 • Přezůvky ( s plnou patou )
 • Ručník
 • Cvičky a tenisky, tepláky ( kraťasy ), tričko
 • Sáček na cvičební úbor ( dostatečně velký, na stažení )
 • Kufřík na výtvarné potřeby
 • Od 3. ročníku kružítko a trojúhelník s ryskou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

 

 

 

Plavecký kurz

Odjezd od ZŠ v 7:30

   změna !!!

ne v ÚT 24.3.

ale ČT 26.3.

 

Máme titul EKOŠKOLA

Získali jsme toto ocenění již podruhé, podařilo se nám tento titul / který dostávají pouze školy s ekologickými aktivitami /obhájit

ZDRAVÁ ŠKOLA

Jsme připojeni k projektu EU, jehož cílem je zlepšit stravovací návyky dětí.Naši žáci budou zcela zdarma dostávat cca 1x týdně ovoce nebo zeleninu.

ovoce.bmp

logo.jpg

 

 

Návštěvnost stránek

039109