skola_layout_07[2].jpg

Diplomovaný oční optik

Dobíhající studium:
Diplomovaný oční technik (DOT)   53-44-N/003
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka  
TŘÍLETÉ DENNÍ NEBO DÁLKOVÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM ZAKONČENÉ ABSOLUTORIEM
_______________________________________________________________________

Nově otevírané studium od 1. 9. 2009:
Diplomovaný oční optik (DOP)    39-43-N/..
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
TŘÍLETÉ DENNÍ NEBO DÁLKOVÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM ZAKONČENÉ ABSOLUTORIEM
_______________________________________________________________________

Učební plán DOT dálková forma vzdělávání

Učební plán DOP dálková forma vzdělávání

Učební plán DOP denní forma vzdělávání

Rozvrhy a informace pro studenty dálkového studia VOŠ


Charakteristika oboru

Absolvent oboru diplomovaný oční optik je komplexně připraven  pro veškerou činnost očního optika v provozovnách očních optik včetně řídící funkce. Po získání potřebné praxe je schopen zastávat pozici vedoucího provozovny nebo může pracovat jako samostatný podnikatel. Odborná způsobilost absolventa umožní také uplatnění v oblasti výroby a obchodu s optickými nebo oftalmologickými prostředky a přístroji. 

Veškerá odborná výuka je zaměřena na získání teoretických  vědomostí a praktických dovedností uplatnitelných při zhotovování korekčních pomůcek, zejména brýlí, podle předpisu oftalmologa nebo optometristy a dále na poradenství v této oblasti. Vedle toho je student připravován pro možnou pozici vedoucího vzděláváním v oblasti psychologie, marketinku, ekonomiky a teorie řízení. Součástí výuky je odborná praxe ve vybraných provozovnách očních optik. 

Učební plán oboru umožňuje rozvíjet individuální zájmy studentů formou povinně volitelných předmětů ve vyšších ročnících školy. Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu na VŠ a to zejména v bakalářském studiu optometrie.


Profil absolventa

Absolvent studijního oboru diplomovaný oční optik je schopen po zapracování vykonávat následující odbornou činnost:

 • zjišťovat polohu zornic uživatele v očnicích brýlí, měřit a vyhodnocovat parametry hlavy potřebné ke zhotovení brýlí
 • v případě potřeby přepočítat lékařem uvedené hodnoty astigmatické korekce a vypočítat změnu korekce vzhledem k její konečné poloze před okem
 • samostatně zhotovovat a opravovat korekční pomůcky
 • přizpůsobovat zhotovené pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovaly funkční, hygienické i estetické požadavky
 • podávat odborné informace o způsobu používání pomůcek, jejich údržbě a doporučovat další vhodnou ochranu zraku
 • pečovat o údržbu strojů a přístrojů na pracovišti
 • samostatně provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub a doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček
 • zhotovovat nejnáročnější korekční pomůcky pro těžce zrakově postižené pacienty
 • provádět poradenskou službu v oblasti kontaktních čoček, tj. podávat informace týkající se druhů kontaktních čoček a jejich vhodnost použití
 • samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace
 • pracovat s autorefraktometrem pod dohledem oftalmologa


Podmínky pro přijímání studentů

Do prvního ročníku tříletého vyššího odborného vzdělávání se přijímají uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní požadavky.

Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se řídí nařízením vlády č. 224/2007 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný praktický lékař.

 

návrat na úvodní stránku

 

 

 

 

Studentská rada
od 10:00 na Alšově nábřeží
24. 9. 2009
5. 11. 2009
10. 12. 2009
4. 2. 2010
25. 3. 2010
29. 4. 2010
27. 5. 2010

Vyhledat v textu

Obory otevírané od 1.9.2010
počty přijímaných uchazečů
a další informace
o přijímacím řízení
http://www.antee.cz/szspraha1/index.php?nid=6880&lid=CZ&oid=1194487
Zdravotní hlediska
pro přijímání uchazečů
ke vzdělávání na VOŠZ a SZŠ
http://www.antee.cz/szspraha1/vos/index.php?nid=7220&lid=CZ&oid=1214291
Oraganizace vzdělávání
na VOŠZ
http://www.antee.cz/szspraha1/vos/index.php?nid=7220&lid=CZ&oid=1214292
skola_foot.png